Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti

ISSN 1338-6425 (tlačené vydanie), ISSN 1338-7189 (elektronické vydanie)

Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti je oficiálny spravodajca SMS. Vychádza dva krát ročne v jarnom a jesennom termíne. Je venovaný vedným odborom mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historickým vedám prislúchajúcim k týmto odborom.

Štruktúra časopisu:

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, dôležité udalosti.

2. Články – recenzovaná rubrika, prinášajúca vedecké aj odborné a populárno-vedecké príspevky

3. Príspevky do topografickej mineralógie – krátke správy o nových nálezoch minerálov

4. Prednášky, semináre, konferencie

5. Recenzie a upútavky na knihy – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií v odboroch mineralogických vied.

6. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, jubileách a výročiach

7. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

8. Inzercia

 

Inštrukcie pre autorov

Uzávierka jarného čísla: 30. marca

Uzávierka jesenného čísla: 31. októbra

 

Vydáva Slovenská mineralogická spoločnosť v spolupráci s Ústavom vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

 

Archív

Esemestník 1/1 Esemestník 1/2 Esemestník 2/1 Esemestnik 2/2 Esemestník 3/1 Esemestník 3/2
Esemestník 1/1 Esemestník 1/2 Esemestník 2/1 Esemestník 2/2 Esemestník 3/1 Esemestník 3/2
Esemestník 4/1 Esemestník 4/2 Esemestník 5/1 Esemestník 5/1 Esemestník 5/1
Esemestník 4/1 Esemestník 4/2 Esemestník 5/1 Esemestník 5/2 Esemestník 6/1

Časopis je vo formáte pdf, na prečítanie je nutné mať nainštalovaný program Adobe Reader. Časopis je možné voľne stiahnuť a vytlačiť.

Redakcia Esemestníka

Šéfredaktor: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Predseda redakčnej rady: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Redakčná rada: Mgr. Štefan Ferenc, PhD., prof. Ing. Karol Jesenák, PhD., RNDr. Ján Jahn, PhD., Ing. Mgr. Ivo Macek, RNDr. Peter Ružička, PhD., Mgr. Martin Števko, PhD.

Technický redaktor: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Adresa redakcie: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

e-mail: bacikp@fns.uniba.sk, daniel.ozdin@gmail.com

 

Zoznam knižníc s povinne distribuovanými výtlačkami Esemestníka

Bratislava:

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava 1

Ministerstvo kultúry SR, Sekcia médií, audiovízie a autorského práva, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1

Parlamentná knižnica NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava 1

Banská Bystrica:

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica

Martin:

Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Prešov:

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 37 Prešov

Košice:

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, 042 30 Košice

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 30.06.2017