Členstvo v Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Členom SMS sa môže stať každý profesionálny aj amatérsky záujemca o vedné odbory ako sú mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historické vedy prislúchajúce k týmto odborom. Členom SMS sa stáva na základe podania písomnej prihlášky s odporúčaním dvoch členov SMS každá fyzická osoba, ktorá prejaví súhlas s cieľmi a stanovami SMS a zaplatí členské (netýka sa čestných členov) na daný kalendárny rok. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vzniku a zániku členstva môžete nájsť v stanovách SMS.

Prihláška za člena SMS

Výhody členstva v SMS:

- zľavy vo vydavateľstve Granit (vydavateľstvo, ktoré najviac vydáva mineralogickú, gemologickú a geologickú literatúru)

- zľavy vo vydavateľstve Academia

- zľavy na vložné pri organizácii terénnych akcií a seminárov SMS

- zadarmo informácie o konaní rôznych akcií súvisiacich s mineralógiou: výstav, konferencií, seminárov, terénnych exkurzií, mineralogických búrz

- zadarmo výtlačok Esemestníka (ak sú finančné prostriedky na jeho tlač v dostatočnom náklade)

- zadarmo vstup na mineralogickú výstavu Bratislavské mineralogické dni v Bratislave - Ružinove, prípadne aj inde

Členské v SMS na rok:

Riadny člen: 10 €

Študent (do 5. ročníka VŠ), dôchodca, ZŤP, nezamestnaný: 3 €

Členské je možné zaplatiť osobne členom výboru SMS alebo na účet: „Slov. Mineral. Spol.“, IBAN: SK8511000000002927868314, BIC (SWIFT): TATRSKBX a do správy pre prijímateľa treba uviesť poznámku v tvare meno priezvisko clenske rok/roky

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 14.03.2017